Boka demo

Allmänna villkor för Serviceregistret

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LOGGAMERAS TJÄNST SERVICEREGISTRET

GÄLLANDE FR.O.M [2016-05-10] OCH TILLS VIDARE.

1. INLEDNING

1.1 Definitioner

Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av tjänsten Serviceregistret/Serviceregistret.com (Serviceregistret) och dels den service och support som Loggamera (Loggamera) lämnar för tjänsten. AV reglerar Loggameras skyldigheter gentemot dig som Kund, och dina skyldigheter som Kund och Användare. I AV finns en del begrepp med inledande versal som definieras enligt:

Användare, är en fysisk person, typiskt sett anställd hos Kund, som av Kunden får rätt att använda tjänsten

Kund, är den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från Loggamera och som ingår avtal med Loggamera baserat på AV.

Portalen, är en Internetsida för kommunikation och bearbetning av registret, nåbart från mobil app eller webläsare.

Appen, är en mobilapp som finns för Android och iPhone/iPad som ger åtkomst till Portalen för både Användare och slutkund/ägare av Installation.

Installation, är en plats med möjligt kopplad personinformation, t.ex. en värmepump på en plats med ägarens information.

Tjänsten, är hela tjänstefunktionen inkluderande Appen och Portalen.

Abonnemang, är löpande kostnaden för tjänsten exkluderande Tillbehör (Servicedekaler, protokollpapper, etc).

Genom att beställa Tjänsten via Loggameras hemsida accepterar du dessa AV och utgör det bindande avtal mellan Kunden och Loggamera som äger tillämpning från den dag AV accepterades.

1.2 Meddelanden

Meddelanden och information om Tjänsten lämnas i första hand via Portalen eller annan relevant sida på www.loggamera.se. Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats.

Exempel på meddelanden är information om nya versioner, övrig information om Tjänsten, support eller villkorsändringar. Loggamera kan på eget val även sända information via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Loggamera. Meddelandet äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.

Meddelanden från Kunden till Loggamera avseende AV skickas i första hand via e-post till legal@loggamera.se. Du kan också nå oss under kontorstid på 08-446 81 800

2 LICENSAVTAL

2.1 Förfoganderätt och begränsningar

Kunden beviljas en personlig, icke-exklusiv och begränsad förfoganderätt av Tjänsten för det antal Användare/Ytterligare användare som avgift har erlagts för enligt aktuell prislista. Kundens förfoganderätt förutsätter även att villkoren i detta AV i övrigt uppfylls.

Varje användarlicens ger Kunden rätt att för en (1) Användares räkning, använda tjänsten på persondator, arbetsstation eller annan enhet. Samma Användare får dock endast använda programvaran på en enhet åt gången. Kontakta Loggamera för information kring licenser för till exempel flera arbetsställen eller koncerner.

2.2 Kopiering

Kunden har under inga omständigheter rätt att göra kopior av Tjänsten eller användardokumentationen eller annat material som medföljer Tjänsten, vare sig i elektronisk form eller som papperskopior, utöver vad som krävs för att använda Tjänsten enligt AV.

Kunden får under inga omständigheter göra förändringar i Tjänstens kod, till exempel Disassemblera (Dela upp programvarans kod) eller Dekompilera (Demontera programvarans kod) Tjänsten.

2.3 Upphovsrättigheter

Loggamera är ägare till alla upphovsrättigheter för programvaran/Tjänsten eller har avtal med andra upphovsmän i händelse av att Tjänsten innehåller källkoder som Loggamera inte har upphovsrättigheterna till.

Loggamera  äger även alla upphovsrättigheter till den dokumentation, såväl elektronisk som tryckt, som hör till Tjänsten.

Kunden äger alla rättigheter till den information som matas in av Användarna. Loggamera äger endast rätten att hantera informationen i systemet åt Kunden.

Loggamera äger ingen rätt att dela eller vidareskicka information kring Installationer till tredje part eller att kontakta någon Installation med erbjudanden om ytterligare tjänster utan föregående godkännande av Kunden.

2.4 Systemkrav och produktspecifikation

Loggamera förbehåller sig rätten att förändra systemkrav och produktspecifikation för framtida versioner av Tjänsten. Loggamera garanterar inte programvarans framtida kompatibilitet med operativsystem som inte längre underhålls av operativsystemleverantören.

2.5 Överlåtelse

Kund får inte utan skriftligt godkännande från Loggamera överlåta, kopiera, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra hela eller delar av Tjänsten. Det är inte heller tillåtet att överlåta Abonnemanget till tredje part eller exportera programvaran utan skriftligt godkännande från Loggamera. Detsamma gäller om kunden blir fusionerad eller försatt i konkurs.

3 TJÄNSTEN

3.1 Kundens rättigheter

Detta AV ger Kunden:

 • Rätt att använda Tjänsten utan begränsningar i funktionaliteten under avtalstiden.
 • Support, det vill säga utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor om/hjälp med programvaran som behövs för Tjänstens användande. I viss begränsad omfattning kan även enklare frågor som rör operativsystem, skrivare, nätverk med mera som behövs för programvarans användande besvaras.

3.2 Kundens skyldigheter

För att Loggamera ska kunna ge service är Kunden skyldig att:

 • Följa de instruktioner som finns i Tjänstens dokumentation och de instruktioner som Loggamera eventuellt har gett på annat sätt.
 • Kontrollera och förhindra att dator, operativsystem, program och datafiler innehåller så kallade virus eller trojanska hästar med mera.
 • Ta del av och i förekommande fall agera på meddelanden från Loggamera enligt 1.3.
 • Förse Loggamera med aktuella företagsuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer, organisations- eller personnummer (vid enskild firma), kontaktperson och aktuell epostadress.
 • Följa villkoren i AV.

3.3 Loggameras skyldigheter

Loggamera är skyldig att:

 • Tillhandahålla support under separat angivna tider. Service utförs, efter Loggameras val, via internet, e-post eller telefon.
 • Kunna ta emot anmälan om fel och utföra service under separat angivna tider. Felanmälan kan lämnas via e-post/internet dygnet runt.
 • Åtgärda anmälda produktfel som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen hos programvaran, så snart det är möjligt. Loggamera förbehåller sig rätten att avgöra när och hur ett produktfel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Loggamera är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/åtgärd.
 • Åtgärda fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar kundens användande av programvaran och/eller programvarans funktion, dock tidigast vid nästkommande officiella version av Tjänsten.

3.4 Begränsningar i Loggameras skyldigheter

Alla insatser vad gäller support och uppdateringar från Loggameras sida ska stå i rimligt förhållande till årsavgiften. Loggameras skyldigheter omfattar inte att:

 • Ge instruktioner eller utbilda Användaren om nödvändig information finns i programvarans dokumentation, hjälptexter, arbetsgångar, på internet eller i andra media.
 • Göra kundspecifika anpassningar i produkten.
 • Avhjälpa fel som orsakats av den programvara som kopplats till Loggameras programvara via Loggameras godkända integrationsgränssnitt.
 • Avhjälpa fel som uppkommit av orsaker utanför Loggameras kontroll såsom till exempel strömavbrott, fel i operativsystem, fel i hårdvara, fel i drivrutiner, fel orsakade av virus, trojanska program, makron eller fel i periferienhet.
 • Stå för kostnader som uppstår vid service/support utförd av tredje part om inte detta uttryckligen har överenskommits i förväg mellan Kunden och Loggamera.

3.5 Avtalsperiod och förlängning

Abonnemanget för Tjänsten gäller 12 månader i taget från beställningsdagen. Abonnemanget förlängs därefter automatiskt med 12 månader i taget om uppsägning inte skett enligt 3.6.

3.6 Uppsägning av Abonnemanget

Parterna kan när som helst säga upp Abonnemanget. Uppsägning innebär att förlängning av avtalet inte kommer till stånd. Den i förskott erlagda avgiften återbetalas ej utöver nöjdhetsgarantin enligt 3.6.2. Observera att gällande avtal är en förutsättning för att all funktionalitet i Tjänsten ska vara åtkomlig för Kunden.

3.6.1 Uppsägningstid

Uppsägning av Abonnemanget ska vara Loggamera tillhanda före pågående avtalsperiods utgång. Om uppsägning ej är Loggamera tillhanda i tid förlängs Abonnemanget automatiskt med 12 månader.

3.6.2 Nöjdhetsgaranti

Nöjdhetsgarantin gäller över en perioden om tre (3) månader från beställningsdagen.

Om Kunden vill åberopa Nöjdhetsgarantin ska Kunden återkoppla de krav på Tjänsten till Loggamera på spårbart sätt (email eller brev) och ge Loggamera skälig tid att möta dessa. Förutsatt att kraven ligger linje med Tjänstens syfte och funktion (relevant kravställning) och att Loggamera inte kan möta dessa krav på ett av Kunden godtagbart sätt ska erlagda Abonnemangskostnader återbetalas. Tillbehör återbetalas inte.

En förutsättning för Nöjdhetsgarantins gällande är att resterande delar av AV uppfylls av Kunden, framför allt betalning enl 4.1-4.2.

3.6.3 Inmatad information

Vid nyttjande av Nöjdhetsgarantin enligt 3.6.2 gäller att Loggamera ska vara behjälplig i att exportera inmatade uppgifter. Inmatad information ska återlämnas på ett datalogiskt hanterbart sätt i form av Excelfil eller kommaseparerad fil, sk. CSV-fil i samråd med Kund.

3.7 Loggameras rätt till uppsägning av serviceavtalet i särskilda fall

Loggamera har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter till Loggamera, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. Loggamera har rätt att säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan om Tjänsten inte längre är tillåten enligt lagstiftning eller myndighetsbeslut eller utgår ur sortimentet. Den i förskott erlagda avgiften återbetalas ej.

3.8 Överlåtelse

Det är inte tillåtet att överlåta Abonnemanget till tredje part utan skriftligt godkännande från Loggamera. Detsamma gäller om Kunden blir fusionerad eller försatt i konkurs.

4 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Avgift avseende Abonnemang

Den årliga avgiften avseende Abonnemanget är baserad på ett rimligt användande av programvaran och för så många Användare/Ytterligare användare som Kund har förvärvat licens för.

Den årliga avgiften ska betalas i förskott och vara Loggamera tillhanda på fakturans förfallodag, normalt 30 dagar efter utställandet. Loggamera förbehåller sig rätten att ändra pris för Abonnemang för kommande avtalsperiod med föregående aviseras till Kunden.

4.2 Moms, övriga avgifter och dröjsmålsränta

Moms tillkommer på angivna priser. Avgifter, till exempel fakturaavgift och fraktkostnad, debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen med av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift.

Vid betalningsdröjsmål har Loggamera rätt att tillfälligt stänga av Användares tillgång till Tjänsterna till dess samtliga förfallna belopp erlagts och/eller säga upp Abonnemangsavtalet.

5 DATABEHANDLING OCH INTEGRITET

5.1 Personuppgifter

Loggamera behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden köper Tjänster, begär support, registrerar Användare via vår hemsida och/eller när Kunden aktiverar licenser, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att Loggamera kan fullgöra ingångna avtal. Personuppgifterna kan även komma att behandlas i syfte att följa upp kundrelationen, att sprida användartips och relevanta nyheter samt utskickande av erbjudanden från Loggamera och/eller dess samarbetspartners.

Loggamera behandlar alltid personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och i förekommande fall annan lagstiftning. Personuppgifterna kan, i den omfattning det krävs för att leverera de tjänster Kunden beställer och/eller använder samt för att kunna erbjuda andra tjänster, komma att lämnas ut till andra bolag i Loggamera-koncernen, Loggameras övriga samarbetspartners samt underleverantörer. Loggamera förbehåller sig även rätten att lämna ut uppgifter om Kunden och/eller Kundens användning av programvara och tjänster i den mån det anses nödvändigt i samband med rättsliga åtgärder och/eller för att tillgodose begäran från myndigheter.

Personuppgiftsansvaret utövas av Loggamera som även har utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och god sed. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Ni har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Er skriftliga begäran skall skickas till Loggamera AB, Enhagsvägen 18, 197 40 Täby. Anser ni att personuppgift om er är felaktig ber vi er vänligen kontakta Loggamera så att rättelse kan vidtagas. I de fall Loggamera behandlar personuppgifter för vilka Kund är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kunds anställda och kunder, fungerar Loggamera som personuppgiftsbiträde åt Kund. Villkoren härför regleras i 5.3.

5.2 Insamling av information

Loggamera kan komma att samla in anonymiserad information från våra produkter och tjänster via automatiserade datainsamlingsverktyg. Loggamera samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.

5.3 Personuppgifter Installationer

Utöver vad som regleras i 5.1 ovan gäller att för alla personuppgifter (såsom t.ex. namn och email) till Installationer har Loggamera rätt att dela informationen med tredje part eller ta direktkontakt angående erbjudande om andra tjänster endast om Kund gett godkännande.

6 Garanti

Loggamera garanterar, för en period om 12 månader från fakturadatum, att våra Tjänster i allt väsentligt fungerar i enlighet med medföljande dokumentation, såväl tryckt som elektronisk. Om Tjänsten inte fungerar i allt väsentligt ersätter Loggamera Tjänsten med en ny version enligt 3.3.

6.1 Begränsningar i garantin

Loggamera levererar programvaror av allmän typ, så kallade standardprogramvaror, varför Loggamera inte kan garantera att programvaran nödvändigtvis passar för Kundens speciella syfte. Loggamera kan inte heller garantera att programvaran är fullständigt fri från fel vid leverans. Utveckling och förbättring av programvaran är en ständigt pågående process och Loggamera åtgärdar anmälda fel enligt 3.3. Loggamera kan vidare inte garantera att helt eller delvis integrerade produkter och tjänster från tredje part fungerar på avsett sätt då förändringar gjorts i någondera av de samverkande programvarorna.

7 REKLAMATION

Reklamation av Tjänsten eller invändning mot erhållen faktura måste vara Loggamera tillhanda inom 10 dagar från mottagandet, dock senast 14 dagar efter fakturadatum. Reklamation görs på telefon 08-446 81 800. Nöjdhetsgarantin regleras enligt 3.6.2

8 ANSVARSBEGRÄNSNING

Loggamera friskriver sig från allt ansvar för varje personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av Loggameras åtagande enligt AV. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den erlagda avgiften för Tjänsten. Detsamma gäller även vid driftsstörningar, såväl planerade som oplanerade.

9 SEKRETESS

Ingen av Parterna får lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om skydd för företagshemligheter i annan utsträckning än vad som krävs på grund av lagändringar, myndighetsbeslut, för att kunna utföra service enligt AV eller om andra Parten godkänt förfarandet. Part förbinder sig att informera sina anställda och/eller konsulter så att sekretess iakttas.

10 FORCE MAJEURE

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför Parts kontroll såsom krig, terrordåd, arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för Part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

11 AVTALSBROTT

Om Kunden bryter mot AV har Loggamera rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

12 AVTALANDE PARTER OCH GÄLLANDE LAG

Kunden ingår avtal med:

Loggamera AB
Enhagsvägen 18
187 40 Täby

orgnr: 556943-7451

Kontakt

telefon: 08-446 81 800
e-post: service@loggamera.se

12.1 Gällande lag

Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Vid tvist angående tolkning av AV eller användning av Tjänsten, skall Parterna försöka lösa tvisten genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte löses på detta sätt, skall tvisten lösas av allmän domstol med Attunda tingsrätt som första instans.

13 SÄRSKILDA VILLKOR

13.1 Ansvar för lagrat och publicerat material

Kunden är ovillkorligen och ensam ansvarig för att allt material som placeras på Loggameras server och/eller publiceras på webbsidor uppfyller nedanstående krav:

 • följer gällande lagar och bestämmelser avseende innehåll och kommunikation till exempel beträffande Personuppgifter (Personuppgiftslagen) och Upphovsrättsregler.
 • inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, sexistiskt eller oanständig.

14. ÄNDRINGSLOGG

2016:1 utgiven 2016-05-10

 • Fastställd första version.

LOGGAMERA AB • Enhagsvägen 18, 187 40 Täby • www.loggamera.se • 556943-7451 • 08 – 446 81 800

Logga in

Change language